Contact
Zoeken in
naar

Statuten

STATUTEN
van de
MOESTUINVERENIGING KOUDENHOORN
Kopie van de akte zoals vastgelegd op 7 januari 1986

Artikel 1. NAAM
De vereniging draagt de naam:
Moestuinvereniging “KOUDENHOORN”
Artikel 2. ZETEL
De vereniging is statutair gevestigd te Warmond.
Artikel 3. DUUR
De vereniging is opgericht de dato 21 oktober 1985 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4. DOEL
 • 1. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin van het woord.
 • 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • a. Het trachten te verkrijgen van grond bestemd voor moestuinen, zo mogelijk met een permanent karakter.
  • b. Het beheren van een of meerdere moestuincomplexen.
  • c. Het aankopen van zaden, planten en andere tuinbenodigdheden ten behoeve van haar leden.
  • d. Het samenwerken met gelijk gerichte verenigingen, ook in andere gemeenten.
Artikel 5. LEDEN
 • 1. Leden der vereniging kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen, aan wie door het bestuur een moestuin als bedoeld in lid 2 van dit artikel in gebruik is gegeven.
 • 2. Ieder lid heeft recht op het gebruik van een door het bestuur aan hem/haar aan te wijzen moestuin.
 • 3. Tot Ereleden kunnen worden benoemd meerderjarige natuurlijke personen die, geen lid van de vereniging zijnde, zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 • 4. Tot Lid van Verdienste kunnen worden benoemd de leden, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
 • 5. Als kandidaat-lid kunnen worden toegelaten meerderjarige natuurlijke personen die schriftelijk te kennen hebben gegeven een tuin als in lid 2 bedoeld in gebruik te willen nemen, doch voor wie nog geen tuin beschikbaar is.
 • 6. Ondersteunende leden zijn natuurlijke en rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit voor de vereniging.
Artikel 6. TOELATING
 • 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en kandidaat-leden.
 • 2. Bij niet toelating als lid of kandidaat-lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 • 3. Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.
Artikel 7. AANVANG LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap vangt aan nadat het kandidaat-lid de huurovereenkomst heeft ondertekend.
Artikel 8. EINDE LIDMAATSCHAP
 • 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • a. door het overlijden van het lid
  • b. door opzegging door het lid
  • c. door opzegging namens de vereniging
  • d. door ontzetting (royement).
 • 2. Bij overlijden kan het lidmaatschap desgewenst overgaan op de echtgeno(o)t(e) of een van de wettige erfgenamen in de eerste graad of stiefkind, mits aan het gestelde in artikel 5 lid 1 wordt voldaan en mits betrokkene bij een andere gelijk gerichte vereniging niet is geroyeerd geworden.
 • 3. Opzegging door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk geschieden aan het bestuur. In bijzondere gevallen kan het bestuur ten gunste van het lid hiervan afwijken.
 • 4. Echter kan het lidmaatschaap van de zijde der vereniging onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • 5. Een lid kan binnen vier weken, nadat hem/haar een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het desbetreffende besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Vorenstaande geldt niet indien de verplichting van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard.
 • 6. Ontzetting (royement) kan worden uitgesproken door het bestuur na ingebrekestelling, waarbij het lid in de gelegenheid wordt gesteld binnen 14 dagen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging (waaronder de huurovereenkomst) handelt of de vereniging opzettelijk benadeelt.
 • 7. Bij ontzetting uit of opzegging van het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken dan wel de opzegging is gedaan- schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot ontzetting c.q. opzegging staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene vergadering. Maakt het lid gebruik van zijn recht op beroep, dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting c.q. de opzegging.
 • Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen.
 • De verplichting van het lid zijn tuin te onderhouden blijft gedurende de schorsingstermijn bestaan tenzij het bestuur anders beslist.
Artikel 9. GELDMIDDELEN
De geldmiddelen worden gevormd door:
 • a. huurpenningen
 • b. donaties
 • c. schenkingen
 • d. andere inkomsten.
Artikel 10. JAARLIJKSE BIJDRAGE EN ANDERE VERPLICHTINGEN
 • 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding wegens het gebruik van de hun toegewezen tuin.
 • De hoogte van deze vergoeding kan per tuin verschillen.
 • 2. De hoogte van de jaarlijkse vergoeding wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
 • 3. Op grond van sociale indicatie is het bestuur bevoegd, maar niet verplicht, in naar haar oordeel noodzakelijke gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse vergoeding te verlenen.
 • 4. De leden zijn verplicht de hun in gebruik aangewezen tuin goed en regelmatig te onderhouden.
Artikel 11. VERENIGINGSJAAR.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.
Artikel 12. HET BESTUUR (benoeming, schorsing, ontslag)
 • 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
 • 2. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden; ongeacht het aantal leden dient het bestuur voor tenminste twee/derde uit Warmondse ingezetenen te zijn samengesteld.
 • 3. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.
 • 4. De voorzitter wordt in functie gekozen; de andere functies worden door het bestuur onderling verdeeld.
 • 5. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 • 6. De verkiezing van bestuursleden geschiedt zo mogelijk uit meer kandidaten dan er vacatures in het bestuur zijn. De verkiezing geschiedt uit een voordracht van het bestuur en/of tenminste 10 leden.
 • 7. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het bestuur tot de eerstkomende algemene vergadering worden geschorst indien:
  • a. hij in strijd met de wet, de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt.
  • b. hij de belangen van de vereniging niet (meer) naar behoren behartigt.
 • In de eerstvolgende algemene vergadering wordt het ontslag of de schorsing ter beslissing voorgelegd aan de leden.
 • Deze vergadering dient binnen een maand na het ontslag of de schorsing te worden uitgeschreven. Het bestuurslid dat is ontslagen dan wel geschorst c.q. zijn functie heeft neergelegd is verplicht de in zijn bezit zijnde administratieve bescheiden en verdere eigendommen van de vereniging binnen veertien dagen over te dragen aan een door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
 • 8. Het lidmaatschap eindigt met onmiddellijke ingang:
  • a. bij overlijden van het bestuurslid;
  • b. bij beëindiging van het verenigingslidmaatschap van het bestuurslid.
Artikel 13. BESTUUR (taken en bevoegdheden)
 • 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 • 2. Uit het bestuur wordt het dagelijks bestuur gevormd bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester aan welk college de dagelijkse leiding van de vereniging wordt opgedragen. Ook het dagelijks bestuur bestaat voor 2/3 uit ingezetenen van de gemeente Warmond.
 • 3. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk - in ieder geval binnen vier weken - een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
 • 4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door kommissies die door het bestuur als zodanig worden benoemd.
 • 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten inzake inkopen, verkopen, verwerven, verhuren, vervreemden, huren of bezwaren van onroerende goederen, het sluiten van kredietovereenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 • In gebruik geven van moestuinen van het eigen complex valt buiten het bepaalde in dit lid.
 • 6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het opleggen van boete en/of andere maatregelen. Tegen deze maatregelen is beroep mogelijk op de algemene vergadering.
Artikel 14. VERTEGENWOORDIGING
 • De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 • 1. door het dagelijks bestuur voor zaken genoemd onder artikel 13 lid 5.
 • 2. door de voorzitter tezamen met de secretaris en/of penningmeester voor alle zaken met uitzondering van het genoemde onder lid 3 van dit artikel.
 • 3. door de penningmeester, daartoe door het bestuur schriftelijk gemachtigd, voor het kwiteren van nota’s en het regelen van giro- en/of bankzaken.
 • 4. door de voorzitter, of bij diens ontstentenis de secretaris, bij gerechtsprocedures na daartoe bekomen schriftelijke machtiging van het bestuur.
Artikel 15. ALGEMENE VERGADERING (algemeen)
 • 1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 • 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. In de algemene vergadering komen onder meer aan de orde:
  • a. het jaarverslag over het door het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.
  • b. het jaarverslag over het gevoerde financiële beleid onder overlegging van balans en staat van baten en lasten.
  • c. het verslag van de kascommissie.
  • d. de benoeming van de kascommissie voor het volgende verenigingsjaar.
  • e. de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.
Artikel 16. ALGEMENE VERGADERING (toegang en stemrecht)
 • 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging met uitzondering van de onder lid 2 van dit artikel genoemde leden.
 • 2. Geen toegang hebben geschorste leden en/of geschorste bestuursleden, behalve tijdens behandeling van het agendapunt waarin hun schorsing, ontzetting of ontslag aan de orde komt.
 • 3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft stemrecht en kan een stem uitbrengen.
 • 4. Ieder lid dat niet geschorst is kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid laten uitbrengen. Een lid kan slechts gemachtigde zijn van één ander lid.
Artikel 17. ALGEMENE VERGADERING (bijeenroeping)
 • 1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 • 2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
 • 3. Voorts is het bestuur, op schriftelijk met redenen omkleed verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 • Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het gestelde onder lid 1 van dit artikel dan wel bij advertentie in tenminste één veel gelezen dagblad in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.
Artikel 18. ALGEMENE VERGADERING (voorzitterschap en notulen)
 • 1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de voorzitter en zijn plaatsvervanger treedt een der andere bestuursleden - door het bestuur aan te wijzen - als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 • 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Artikel 19. ALGEMENE VERGADERING (besluitvorming)
 • 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
 • 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 • 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 • 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
 • Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat, hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
 • Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
 • Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 • 5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 • 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of tien stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangen. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een of meer stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
 • 7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 • 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 20. STATUTENWIJZIGING
 • 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 • 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een geschikte plaats voor de leden te inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 • 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 • Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na een week, doch in ieder geval binnen vier weken daarna, een tweede vergadering bijeen geroepen, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 • 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 • Voor het compareren bij het verlijden van de desbetreffende akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 21. ONTBINDING
 • 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
 • 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 22. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 • 1. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen.
 • 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de wet zijn, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Artikel 23. SLOTBEPALINGEN
 • 1. In bestuurs-, kommissie- of algemene vergaderingen kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten die niet in de agenda van de vergadering vermeld zijn, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 19 lid 8.
 • 2. Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, statuten of huishoudelijk reglement niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de algemene vergadering, bij het bestuur.