Contact
Zoeken in
naar

Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. LIDMAATSCHAP

Lid zijn alle personen die voldoen aan het bepaalde in artikel 5 lid 1 van de statuten.

Zij die lid wensen te worden van de vereniging geven zich schriftelijk op bij de secretaris.

Het lidmaatschap gaat in na ondertekening van de huurovereenkomst.

Een lid is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de hem/haar in huur gegeven moestuin en voor de contributie van het lidmaatschap. De hoogte van deze bedragen wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschieden bij de secretaris met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de statuten.

Nieuwe leden hebben een proeftijd gedurende het eerste jaar dat zij tuinieren. Bij voldoen aan de voorwaarden van verhuur zoals bijgevoegd aan dit huishoudelijk reglement wordt het lidmaatschap stilzwijgend omgezet in een definitief lidmaatschap. Bij onvoldoende naleving van de voorwaarden van verhuur beslist het bestuur over te nemen maatregelen.

 

Artikel 2. VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

De verplichtingen van de leden zijn vastgelegd in de Voorwaarden van Verhuur, waarmede de huurder (tevens lid) zich door het ondertekenen van de huurovereenkomst akkoord heeft verklaard.

 

Artikel 3. BESTUUR

Alle zaken het bestuur betreffende zijn vastgelegd in de statuten onder de artikelen 12, 13 en 14.

 

Artikel 4. ALGEMENE VERGADERING

Alle zaken betreffende de algemene vergadering zijn vastgelegd in de statuten onder de artikelen 15, 16, 17, 18, en 19.

 

Artikel 5. KASKONTROLE KOMMISSIE

De algemene vergadering benoemt uit haar leden een kascontrolecommissie van twee leden.

Elk jaar treedt een lid af en is niet direct herkiesbaar.

Deze kommissie controleert de rekening en verantwoording van de penningmeester en tekent voor akkoord.

Bij niet akkoord bevinding geeft zij daarvan onmiddellijk kennis aan het bestuur.

Zij brengen op de algemene vergadering verslag uit van hun bevindingen.

 

Artikel 6. IN- en VERKOOPKOMMISSIE

Over de door het bestuur en behoeve van de leden te organiseren inkopen, moet door of namens het bestuur een afzonderlijke administratie worden aangelegd, welke na afloop van het verenigingsjaar door de secretaris in het archief wordt bewaard. Eventuele baten daaruit voortvloeiende komen ten goede van de verenigingskas, waaruit echter de kosten van administratieve behoeften worden bestreden.

Het bestuur is bevoegd voor de te dezer zaken nodige werkzaamheden een of meerdere commissarissen aan te wijzen.

 

Artikel 7: BOUW- EN TAXATIE COMMISSIE

Het bestuur adviseert over bouwwerken zoals genoemd artikel 3.1 van de Voorwaarden van Verhuur. Bij geschillen is het standpunt van het bestuur bepalend.

 

Artikel 8: PERIODIEKE TUINKEURING.

Onverminderd de bevoegdheid tot tussentijdse controles, controleert het bestuur in de maanden mei/juni en oktober de tuinen op naleving van de Voorwaarden van Verhuur. Huurders die de Voorwaarden van Verhuur niet naleven worden aanstonds aangeschreven en krijgen 3 weken de tijd om hun tuin op orde te krijgen. Wordt hier niet aan voldaan dan volgt een tweede aanmaning waarna het bestuur bevoegd is de huurovereenkomst te beëindigen, hierbij vervalt het recht op teruggave van tuinborg en het recht op overnamekosten.

 

Artikel 9: TOEGANG OP TUINEN

Voor de uitoefening van zijn taken heeft het bestuur toegang tot elke tuin zonder toestemming van de huurder.

 

Artikel 10. INTRODUCTIE

Alle leden zijn gerechtigd tot introductie. Voor een door een introducé aangerichte schade, alsmede voor door deze wegens overtreding van de door of krachtens dit reglement gegeven voorschriften verbeurde boete, is aansprakelijk het lid door wie de introductie heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 11. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Over zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.